Whistleblowing

  1. Domů
  2. Whistleblowing

 

 

 

Společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o. zřídila a vede vnitřní oznamovací systém tzv. Whistleblowing, který slouží k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání.

Systém Whistleblowing slouží jako oznamovací systém pro přijímání a vyřizování oznámení v souladu se zákonem č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) a přiměřeně i ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

Příslušnou osobou pro přijímání a vyřizování podnětů je Local Compliance Officer.

Prostřednictvím systému Whistleblowing je možné podávat i anonymní oznámení.

Ve lhůtě 7 dnů od přijetí oznámení obdrží oznamovatel potvrzení o přijetí oznámení, pokud to charakter oznámení umožňuje (např. z důvodu, že oznamovatel neuvedl kontakt, na který si přeje být vyrozuměn).

Oznámení lze podat:
1. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: compliance.czececom,
2. telefonicky na číslo: +420 (222) 111 466,
3. v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s uvedením textu „Local Compliance Officer / People Management – NEOTVÍRAT“, na adresu ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Na Příkopě 859/22, 110 00 Nové Město, Czech Republic
4. osobně v prostorách ECE Projektmanagement Praha s.r.o., po předchozí domluvě.

Oznamovatelé mohou oznámení podávat rovněž u Ministerstva spravedlnosti, které provozuje externí oznamovací systém. Více informací naleznete na https://oznamovatel.justice.cz/.