Obecné podmínky spotřebitelských soutěží

  1. Domů
  2. Obecné podmínky spotřebitelských soutěží

Obecné podmínky spotřebitelských soutěží

OBECNÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÝCH SOUTĚŽÍ GALERIE VAŇKOVKA

1. Pořadatel
1.1 Pořadatelem spotřebitelských soutěží Galerie Vaňkovka (dále jen „soutěže“) je obchodní společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o., IČO 65413695, spisová značka C 44818 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěže
2.1 Pořadatel vyhlašuje soutěže prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích Facebook, Instagram nebo TikTok či na webu obchodního centra Galerie Vaňkovka, případně prostřednictvím jiných komunikačních kanálů a médií. Vyhlášené soutěže se vždy řídí těmito podmínkami, není-li výslovně uvedeno jinak.  Mechaniku soutěže popíše Pořadatel vždy při vyhlášení každé soutěže.    

3. Termín konání soutěží
3.1 Soutěž probíhá vždy v termínu specifikovaném v příslušném příspěvku (dále jen „Doba konání soutěže“).

4. Účastníci soutěží
4.1 Není-li Pořadatelem stanoveno jinak, soutěží se mohou zúčastnit všechny zletilé fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Účastníci“); nezletilé osoby se mohou soutěží zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který musejí na výzvu Pořadatele doložit. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

4.2 Mezi Účastníky se zařadí každý, kdo v Době konání soutěže správně splní podmínky zadané Pořadatelem anebo splní jiné podmínky stanovené příslušným příspěvkem pro účast v soutěži.

4.3 Účast v soutěžích je podmíněna konkrétními podmínkami soutěže. Účast v soutěžích může být podmíněna různým způsobem.

4.4 Soutěží se lze účastnit i pod pseudonymem, nicméně pro převzetí případné výhry je nutné uvést své řádné osobní údaje.

5. Výherci soutěží
5.1 Výherci soutěží se stávají ti Účastníci, kteří jsou (dle pravidel uvedených v příslušném příspěvku) vylosováni a/nebo jinak vybráni Pořadatelem (dále jen „Výherci“).

5.2 Mezi Výherce budou vždy rozděleny výhry uvedené v příslušném příspěvku.

5.3 Každý Účastník může v rámci jedné soutěže vyhrát tolikrát, kolikrát specifikují pravidla konkrétní soutěže.

5.4 V případě, že se (např. z důvodu uvedení chybného kontaktu) není možno s Výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoli náhradu.

6. Výhry
6.1 Výhry jsou vždy specifikovány v příslušném příspěvku.

6.2 Výhercům nevzniká povinnost výhry převzít.

6.3 Výhry nejsou právně vymahatelné.

7. Oznámení o výhře
7.1 Všichni Výherci budou o výhře a způsobu převzetí výhry vždy informováni zprávou, a to dle podmínek uvedených přímo v soutěži a/nebo vybráni Pořadatelem (dále jen „Oznámení o výhře“).

7.2 Neodpoví-li Výherce Pořadateli řádně ve lhůtě 21 dnů ode dne odeslání Oznámení o výhře, zaniká jeho nárok na výhru bez nároku na jakoukoliv náhradu.

8. Vyloučení z účasti v soutěži
8.1 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto Podmínkám nebo je poruší.

8.2 Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení těch Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že při soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

a) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace;

b) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb;

c) účast jménem třetí osoby bez jejího vědomí.

8.3 Pokud je ze soutěže vyloučen Účastník, který se stal výhercem v soutěži, zaniká jeho nárok na výhru; v případě, že mu výhra již byla poskytnuta, je povinen ji vrátit Pořadateli.

8.4 Zjistí-li nebo bude-li se Pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení těchto Podmínek ze strany Účastníka, je oprávněn tohoto Účastníka bez upozornění vyloučit ze soutěže.

8.5 Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Účastníka ze soutěže je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

9. Vyloučení odpovědnosti za škody
9.1 Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových a sociálních sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou Účastníkovi účastí v soutěži či využitím výhry.

10. Pravidla příspěvků Účastníka
10.1 Je-li součástí soutěže vkládání jakéhokoliv příspěvku Účastníkem, pak platí, že ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí Pořadatele  protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na Účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže Účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí; to platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.  Účastník soutěže rovněž vždy ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého příspěvku a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Pořadateli k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora může být zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na Internetu šířit mimo vůli Pořadatele a za takové šíření již Pořadatel neodpovídá. 

11. Všeobecné podmínky
11.1 Soutěže vyhlášené prostřednictvím Příspěvků nejsou žádným způsobem spojeny se společnostmi provozující sociální sítě ani s žádnou jinou sítí, využitou ke komunikaci s Účastníky. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s žádnou sociální sítí a tyto sítě za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží neposkytujete žádné sociální síti; všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musejí být směřovány Pořadateli.

11.2 Účastníci poskytují v rámci soutěží své údaje Pořadateli, jako správci osobních údajů, za podmínek dále uvedených.

11.3 Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Podmínkami soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

11.4 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže ve všech věcech.

11.5 Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady kteroukoliv soutěž  zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí obdobným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena.

11.6 Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně v penězích. Veškeré výhry, které nebudou převzaty ani náhradním výhercem, propadají Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztráty spojené s dodávkou výher.

11.7 V době soutěže se mohou objevovat falešné profily, které se budou snažit soutěže napodobit, a pod slibem výhry budou po soutěžícím požadovat registraci na webových stránkách, zadání platební karty či uhrazení dopravy. Žádné z uvedeného není pro zapojení soutěžících do soutěží či zaslání výhry nutné ani není vyžadováno, a proto je nezbytné na podobné výzvy nereagovat. Záležitosti falešných profilů na základě oznámení Pořadatele soutěže již dříve řešila Policie ČR, která zjistila, že se jedná o útok ze strany zahraničního serveru a konkrétního pachatele není možno zjistit. Proto vyzýváme všechny soutěžitele k obezřetnosti.

11.8 Stížnosti, které se vztahují na průběh soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Budou-li tyto stížnosti shledány jako oprávněné, budou řešeny Pořadatelem. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.

11.9 Ostatní podmínky soutěží se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.

11.10 Tyto Obecné podmínky jsou k dispozici přímo na webové stránce Pořadatele a zároveň jsou uloženy v písemné podobě v sídle Pořadatele.

12. Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)  
Totožnost a kontaktní údaje správce
ECE Projektmanagement Praha s.r.o., IČO 65413695, spisová značka C 44818 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, kontakt:  dataprotection@ece.com
Rozsah zpracovávaných údajů
Jméno a příjmení, popř. Facebook ID a pseudonym na Facebooku, případně další údaje uváděné Účastníkem v rámci soutěží; u výherců též kontaktní údaje (jméno, adresa, E-mail) nutné pro zaslání výhry. 
Účely zpracování
Řádné uspořádání spotřebitelských soutěží včetně komunikace s jejich Účastníky, výběru výherců a distribuce výher.
Právní základ pro zpracování
Plnění závazku správce (řádné uspořádání soutěží) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Po dobu nezbytně nutnou pro uspořádání soutěže, nejvýše dobu jednoho roku; u výherců po dobu danou obecně závaznými předpisy.
Poučení subjektu údajů
Bez akceptace této informace nelze správce kontaktovat prostřednictvím webového formuláře. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.  Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Další podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.galerie-vankovka.cz/ochrana-osobnich-udaju/